Universitat Rovira i Virgili

Servei de Recursos Educatius

Aquesta missió es concreta en els objectius següents:

  • Donar suport integral al desenvolupament de l'aprenentatge virtual, en el context d'accions formatives presencials, semipresencials i virtuals.
  • Definir, evolucionar i promoure el model de docència no presencial de la URV, generat dins del Pla director, com a instrument necessari per garantir la qualitat en la docència.
  • Afavorir el desenvolupament i la implementació de processos d'ensenyament i aprenentatge vinculats al model docent de la URV, en especial al model de docència no presencial.
  • Gestionar i vetllar per la qualitat de la producció de recursos docents i activitats d'aprenentatge.
  • Gestionar i vetllar per la qualitat de la producció audiovisual de la URV.