Universitat Rovira i Virgili

Campus Virtual

Servei de Campus Virtual a la comunitat universitaria

El Campus Virtual és la plataforma d'aprenentatge de la docència presencial, semipresencial i virtual i igualment dona servei a la formació del PDI, del PAS, així com a la formació continuada (FURV). L'ecosistema del Campus Virtual està basat en la plataforma Moodle, el qual treballa de manera integrada amb Microsoft Teams per a la realització de sessions síncrones, amb Ouriginal com a eina evitar el frau acadèmic i amb Mahara com a portafolis digital, configurant així un sistema íntegre, robust i segur que permet crear ambients d'aprenentatge personalitzats.

A més d'oferir el servei de campus a tota la comunitat universitària, promovem l'aprofitament de la seva potencialitat per la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge així com assessorem i atenem els dubtes o incidències en el seu ús a través del nostre servei de suport.


                       LMS Moodle   e-portafolis   Detecció del Plagi   Videoconferència

Per què Moodle?

La Universitat Rovira i Virgili des del 2004 compta amb un Campus Virtual basat en el Learning Management System (LMS) Moodle. Prèviament a la implantació de Moodle, des del 2000 es disposava d'un LMS, Java Learning Environment (JLE), desenvolupat per l'empresa ESSI Projects en col·laboració amb el Departament d'Informàtica i Matemàtiques de la pròpia URV. Posteriorment el JLE va evolucionar al EduStance, plataforma privada explotada per la citada empresa, però la dificultat per a garantir la seva evolució al ritme i en la direcció que la Universitat necessitava, va plantejar la necessitat de canviar a una nova plataforma i que aquesta fora necessàriament de codi font obert. D'entre les plataformes analitzades, com LRN o Atutor, l'elecció de Moodle es va deure a la seva major prestació de funcionalitats docents, a la seva usabilitat, modularitat i a la gran comunitat en constant creixement que col·laborava en el seu desenvolupament.

La comunitat URV ràpidament es va adaptar a Moodle i amb el temps, tot i que, en els processos de millora contínua, es fan proves amb uns altres LMS, l'última amb Canvas LMS, actualment Moodle es manté com la més adequada per al professorat i estudiantat de la URV.

Moodle complementa les seves funcionalitats integrant al Campus virtual altres plataformes com:

  • MS Teams per a la comunicació síncrona, amb una integració pròpia que permet des de qualsevol aula virtual la retransmissió de classes per videoconferència en directe, així com el seu enregistrament i posterior visualització per part de l'alumnat.
  • La plataforma de portafolios digital, Mahara, sota Single Sign On (SSO)
  • Ouriginal per a confirmar l'originalitat dels treballs lliurats pels estudiants i evitar així el frau acadèmic.


Aquest ecosistema tecnològic, proporciona un conjunt poderós d'eines centrades en l'estudiant per a generar ambients d'aprenentatge col·laboratiu i la seva flexibilitat ho fa adequat per a suportar tant l'aprenentatge presencial, semipresencial, com la formació 100% en línia.

Infraestructura, disponibilitat i robustesa

La infraestructura del Campus Virtual resideix en el CPD del servei consorciat del Centre de Serveis Universitàris de Catalunya (CSUC). Actualment explotat per Nexica, adjudicatari de l'expedient del CSUC ES 15/03. La URV ha contractat infraestructura IaaS, PaaS i SaaS i el proveïdor del servei és l'encarregat d'adoptar les mesures oportunes per a assegurar i protegir els sistemes informàtics per a garantir l'operativitat en manera 24x7.

A nivell d'Infraestructura de seguretat, es compta amb:

  • Sistemes de seguretat perimetral redundats que protegeixen el Servei de Campus Virtual.
  • Sistemes de seguretat perimetral que proveeixen protecció IPS i Dues.
  • Sistemes de protecció contra atacs volumètrics DDoS.

Addicionalment s'han establert serveis i procediments de monitoratge, supervisió i actuació davant incidències. Disposem a més d'uns sistemes de dades que garanteixen la disponibilitat de la informació (redundància en l'emmagatzematge), així com també de polítiques de còpies de seguretat que possibiliten la recuperació davant errors greus. També s'apliquen les polítiques de seguretat pertinents quant a la separació de perfils i accessos amb rols controlats i diferenciats.

Les proves de rendiment realitzades al maig de 2020 en col·laboració amb l'empresa SEIDOR mostren la robustesa del sistema, llançant un percentatge d'errors mínim. Tenint en compte que actualment el pic màxim d'usuaris concurrents al sistema en el global de tots els estudis de la universitat actualment ronda els 800 usuaris, en la prova realitzada d'accés de 1.000 usuaris concurrents en una rampa de 2 minuts per a la realització d'un qüestionari en la plataforma i la seva posterior desconnexió, va haver-hi una mitjana de 0.0043% d'errors.

Usabilitat i accessibilitat

En relació amb els mecanismes per a assegurar la usabilitat i l'accessibilitat pel que fa als i les estudiants amb necessitats educatives especials, cal esmentar que tant la plataforma Moodle com Microsoft Teams inclouen en les seves prioritats el garantir l'accessibilitat digital de totes les persones, especialment, d'aquelles que puguin presentar necessitats educatives especials derivades d'alguna mena de diversitat funcional. L'accessibilitat no és un estat, és un procés de millora contínua en resposta als nostres usuaris; i Moodle, en continu desenvolupament, així ho contempla, seguint estàndards com WCAG 2.1, ATAG 2.0 o ÀRIA 1.0 i establint el Moodle Accessibility Collaboration Group per a treballar conjuntament desenvolupadors, experts en accessibilitat i qualsevol altra persona o entitat interessada.

L'accessibilitat d'una aula virtual depèn, no obstant això, tant de la plataforma, com de la implementació de recursos i activitats del professor en aquesta. En aquest sentit, la Unitat d'Accessibilitat Digital del Servei de Recursos Educatius, proporciona documentació, assessorament personalitzat i formació per a la creació de recursos educatius i implementació de l'aula virtual accessibles. Així mateix, assessora i acompanya a estudiants amb diversitat funcional i manté el manual de l'estudiant del Campus Virtual en lectura fàcil.

Frau acadèmic

Per a evitar el frau acadèmic, el Campus Virtual compta amb la integració de la plataforma Ouriginal, per a detectar el plagi en els treballs lliurats pels estudiants.

D'altra banda, el Campus Virtual incorpora la integració amb l'eina de videoconferències, Microsoft Teams (MS Teams) i el navegador segur per exàmens, Safe Exam Browser (SEB) per a la realització de proves avaluatives en línia. A través de MS Teams s'estableix una videoconferència per a verificar la identitat dels estudiants abans de començar la prova, acreditant-se aquests amb un document vàlid (carnet identitat, carnet universitari...) i supervisar en directe durant la seva realització. Si s'escau, a través del SEB es pot forçar l'estudiantat a realitzar la prova només amb aquest navegador, fent que la finestra del mateix no tingui ni URL ni camp de cerca i desactivant les opcions d'avançar, enrere i recàrrega de pàgina; també es pot impedir canviar a d'altres aplicacions, encara que es poden configurar determinades pàgines web i recursos per permetre accedir-hi durant la prova.

Equip i suport

Per a solucionar qualsevol incidència, realitzar consultes o rebre assessorament en l'ús del Campus virtual, comptem amb el Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU), amb atenció de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. L'atenció es duu a terme en primera instància pels sis tècnics del Servei de Recursos Educatius experts funcionals en la plataforma i els tres tècnics d'explotació de Campus virtual del Servei de Recursos Informàtics i TIC. Cal afegir que el SAU compta amb la participació de tots els tècnics del Servei de Recursos Informàtics i TIC, amb els quals s'interactua en cas de necessitat, segons sigui la incidència rebuda.

D'altra banda, el professorat també compta amb la Comunitat Moodle URV, on compartir les seves experiències, pràctiques, inquietuds i solucions.