Universitat Rovira i Virgili

e-activitats

Agenda

Més activitats

|Alt imatge central|

El coneixement no es transmet, es construeix

Les activitats, a més de permetre observar les evidències de l'aprenentatge de l'alumnat, han de ser significatives per a aquest, d'aplicació dels nous coneixements i habilitats.

És important triangular l'avaluació amb activitats de diferent tipologia com per exemple, activitats que afavoreixin l’autoavaluació i fomentin l’autonomia de l’estudiant, activitats de treball en equip o debats que potenciin la interacció i activitats que contemplin la coavaluació. A continuació,  es mostra possibles e-activitats en relació a la (finalitat) tipologia.

e-activitats

Sempre donant consignes, descripció, lliurables, dates, etc.  de manera clara i sempre disponibles a l'aula virtual, des d'un inici de l'assignatura, per a flexibilitzar el rol de l'estudiant. Dins de les consignes, i lligat a l'avaluació formativa, els criteris d'avaluació, rúbriques, són interessant que siguin coneguts per l'alumnat abans d'enfrontar-se a la realització de l'activitat, de manera que orientin l'aprenentatge que durà a terme.

Finalment, cal recordar que hem de vetllar per l'accessibilitat digital, controlar la càrrega de treball i suggerir començar per una activitat inicial, motivadora i senzilla per a afavorir que l'estudiantat s'enganxi a l'assignatura.

Referències: