Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i comunicació

Agenda

Més activitats

|Alt imatge central|

Cal sistematitzar la comunicació i garantir un seguiment individualitzat i personalitzat

En un entorn virtual, en el qual no compartim espais físics amb l'estudiantat, és necessari  sistematitzar la comunicació, síncrona i asíncrona.​

Comunicació asíncrona
Enviar missatges a partir del tauler d'avisos i notícies de l'aula virtual. Els alumnes reben una còpia al correu URV.   Realitzar videoconferències interactives i breus (MS Teams).                     
Donar la benvinguda als alumnes i acomiadar-se per a fer el tancament de l’assignatura. Programar sessions sincrones una o cada dues setmanes.
Comunicar regularment la introducció al treball setmanal o dels temes a tractar. Aprofitar l’espai de trobada per a resoldre dubtes, comentar activitats, aprofundir o reforçar conceptes.
Resoldre els dubtes en el fòrum de dubtes de l'aula virtual en un plaç entre 24-48h laborables. Les videoconferències poden ser útils i milloren el seguiment de l’estudiant i la personalització de l’aprenentatge.
Fomentar l'ús del fòrum de dubtes entre els alumnes per a resoldre qüestions que poden ser d'interès per a la resta de participants. D'aquesta manera aprenem conjutament i promovem la cohesió grupal.  Enregistrar les sessiones síncrones transformen les videoconferències en recursos educatius de suport. 
Porporcionar un feedback quantitatiu i qualitatiu amb l'ús de les diverses eines del Campus Virtual: àudio, vídeo, per escrit o ha través de l'ús de rúbriques. Un bon feedback a temps ajudarà a millorar i guiar l'aprenentatge. Defugir de realitzar classes magistrals a les sessions sincrones i aprofitar-les per a introduir els temes o conceptes claus. Les videoconferències son una oportunitat d'intercanvi. 
Seguiment de l'estudiant

Convé insistir en la necessitat de realitzar un seguiment individualitzat i personalitzat de l'estudiant que garanteixi el seu progrés. Cada activitat ha de portar un feedback que a més de, si escau, ser quantitatiu, ha de tenir el seu aspecte qualitatiu que permeti a l'estudiant reflexionar sobre els aspectes que controla i els aspectes a millorar i a temps, perquè li permeti incorporar al seu aprenentatge les millores detectades.

A més, és important fer un seguiment de l'evolució de l’alumnat en el global de l'assignatura, parant especial atenció en la detecció d’estudiants que no inicien l'assignatura o es despengen d'aquesta, treballant així contra l'abandó de l'estudiantat. El seguiment de la compleció de l'activitat de l'aula virtual és un bon instrument per a això.

"El aprendizaje realmente transformador solo se da cuando los estudiantes sienten que te importan."

"Los estudiantes no pueden prosperar hasta que no sientan que le importan, no necesariamente a toda la institución educativa, sino al docente que realmente los conoce y los aconseja."

"¿No resulta paradójico defender la importancia de las relaciones humanas desde una universidad especializada en la educación a distancia? Eso es porque la gente mezcla estar en un mismo espacio con desarrollar una relación interpersonal. No es lo mismo."

Paul Leblanc, noviembre 2022